Foreningen / Generalforsamling

Generalforsamling

 
 
Referat af generalforsamlingen 27. februar 2019
 
 
 
8 til stede. Desuden Martin Ravn, formand for miljø og teknik, Horsens.
Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab godkendt. 
Årskontingent uforandret: 100 kr (ord. medl.) ,
200 kr. (foreninger, firmaer, institutioner)
Valg
Hans Pinstrup og Jan Karnøe valgt for 2 år. 
Revisorer valgt for 1 år: Jørn Lomborg og Knud Erik Nielsen.
Revisorsuppleant: Jens Harry Christensen.
Suppleant for 1 år: Hans E. Nielsen og Henning Petersen. 
 
Jan Karnøe gennemgik planerne for ålegræsudplantning og etablering af stenrev i Horsens sFjord. 
Eigil Holm fremviste LIDAR kort
På¨bestyrelsens vegne
Eigil Holm
 
Generalforsamlingen 28. februar 2018
Dirigenten Knud Ernst Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der var 8 medlemmer til stede.

Eigil Holm forelagde beretningen for 2017. Aktiviteten har været lille efter det store arbejde med 25 års jubilæet, der blev afholdt januar 2017, hvor der blev udgivet et jubilæumsskrift og alle vore tidsskriftnumre blev lagt på vor hjemmeside horsensrenfjord.dk.Vi arbejder med nye konferencer og sender meddelelser ud, når de er planlagt.

Beretningen blev godkendt.
 
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt:
Kontingent 2.600,00
Udgifter: 4.853,69
Ialt - 2.253,69
 
Indestående på konto 31.12.2017 2.894,55
Indestående på konto 1.01.2017 5.148,24
Resultat -2.253,69
 
Når vi udgiver et blad om en konference, søger vi om penge til det hos det offentlige. Hidtil har vi altid fået pengene. Derfor har vi ikke brug for mange penge i kassen.

Årskontingentet er uændret 100 kr. for ordinære medlemmer, 200 kr. for institutioner, foreninger m.v.
 
Valg til bestyrelsen for 2 år:
Palle Koch, Flemming Nielsen og Eigil Holm blev valgt.

Valg til revisorer (1 år) Jørn Lomborg, Knud Ernst Nielsen. Revisorsuppleant: Jens Harry Christensen.

Suppleant (1 år): Hans E. Nielsen, Henning Petersen. Valgt.
 
Kontingent for 2018 (se ovenfor) bedes betalt til reg.nr. 1551, kontonr. 4978331 senest 4. april.
 
Bestyrelsen
 
 
Efter generalforsamlingen holdt Jan Karnøe dette foredrag:
 
Problemer med havbrug i Horsens Fjord 2017-18.
 
Sølvlaks
Fangst af sølvlaks (Silver salmon, coho salmon, Oncorhynchus kisutch) omkring Horsens Fjord fra august 2017 satte fokus på en fisk, der ikke tidligere har været i danske farvande. Sølvlaksen kommer fra den Nordamerikanske vestkyst op til Alaska og er umiddelbart til at skelne fra de hjemlige danske fisk. Den bliver op til ca. 5 kg.

Aktindsigter afslørede, at befrugtede æg var blevet importeret af Hjarnø Havbrug A/S i Snaptun. Fødevarestyrelsen var vidende om, at de fandtes der, men der var ikke søgt om tilladelse til udsætning af dem i bure, og Hedensted Kommune benægtede på trods af, at de er miljømyndighed, kendskab dertil. Sølvlaks fremgik heller ikke af de obligatoriske årsindberetninger fra havbruget.

Eftersom der udelukkende er tale om hunfisk, og at de ikke kan få afkom med danske fiskearter, er der næppe risiko for, at de fortsat vil være her. Nogle stak af fra burene og strejfede rundt i de Østjyske farvande. Når legetiden nærmer sig vil de gå op i vandløbene og prøve at blande sig i legen på gydepladserne, og det er de selvfølgelig ikke velkomne til.

Havlus
Havlus, lakselus, Lepeophtheirus salmonis er et krebsdyr, der hører til gruppen Vandlopper (Copepoder). Som æg og larve gennemlever den flere stadier i den frie vandsøjle, men sætter sig på laksefisk i de senere stadier. Den gennemborer skæl og membraner for at ernære sig af kropsvæsker fra værtsfisken. Er der tilstrækkeligt mange, eks. 15 stk. på en 1-kilos fisk, kan denne forekomme tydeligt mager. Ungfisk (smolt) går til, hvis de bliver angrebet af mere end ca. 5 havlus.

Havlusen er naturligt forekommende i havvand med en saltholdighed på mere end 20-24 promille, og det er netop, hvad Horsens Fjord ligger på. Der blev fundet havlus i havbrugene i Horsens Fjord ved en undersøgelse i 2012-13 (på 9 ud af 40 udtagne regnbueørreder). Det har været frygtet, at havlusen henset til de mange fisk i havbrugene i Horsens Fjord (6-700.000 i årlige udsætninger) kunne opblusse epidemisk, og siden september har mange sportsfiskere da også fundet havlus på 2 ud af 3 fangne havørreder (de vilde fisk). Der er organiseret indsamling af havlus til undersøgelse på Københavns Universitet, så der kan etableres solid viden om forekomst og risiko.

Overproduktion/merforurening
Den ovenfor omtalte afdækning af sølvlaksesagen har også givet anledning til fremkomst af tal for produktionen i specielt Hundshage og Hjarnø Havbrug. Der er kraftig indikation på, at der er produceret mere, end miljøgodkendelserne giver mulighed for, ligesom klækningen er foregået på et ikke-miljøgodkendt klækkeri i Snaptun, så der forventes et efterspil i sagen.

Overproduktion giver anledning til merudledning af kvælstof, fosfor og iltforbrugende slam, og eftersom den seneste Novana-rapport påpeger problemer for Horsens Fjord med algeopblomstring og iltsvindhændelser, er der brug for en nedsættelse af tilledningen af netop disse stoffer.