Foreningen / Love

Love

  VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN HORSENS-REN FJORD
 
  § 1. Foreningens formål
Foreningens formål er at samle alle organisationer, interessegrupper og personer, der har interesse af, at Horsens Fjord har en tilstand, der er tilfredsstillende for alle, både set fra naturens, sportens, jagtens, fiskeriets og andre rekreative interessers samt erhvervslivets synspunkt. Foreningen skal virke som et bindeled mellem de interesserede på den ene side og myndighederne og politikerne på den anden side.

 

§ 2. Foreningens arbejde
Foreningen skal holde møder for alle de i § 1 nævnte grupper og personer. På møderne fremlægges beskrivelser og iagttagelser af fjordens tilstand, og der formuleres forslag til undersøgelser, samt ønsker om ændringer.
Foreningen skal fremlægge forslag og ønsker for politikerne, myndighederne, erhvervsorganisationer og foreninger, samt holde offentligheden orienteret.
Foreningen kan holde offentlige møder.

 

§ 3. Foreningens interesseområde
Interesseområdet er Horsens Fjord og de landområder og vandløb, der har indflydelse på fjordens tilstand.

 

§ 4. Foreningens navn
Foreningens navn er Horsens-Ren Fjord.

 

§ 5. Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er formandens til enhver tid værende adresse.

 

§ 6. Medlemmer
Som medlem kan optages foreninger, interessegrupper, kommuner, offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som betaler kontingent.

 

§ 7. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8-11. Generalforsamling

 

§ 8. På generalforsamlingen har hvert medlem stemmeret og taleret. Hvert fremmødt medlem har én stemme. Taleret for ikke-medlemmer gives af bestyrelsen.

 

§ 9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen finder sted hvert år i måneder januar eller februar efter mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af meddelelse indeholdende dagsordenen med bestyrelsens forslag til alle medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter dato og mødested.

 

§10. På generalforsamlingen behandles forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer. Forslag skal være indsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
5. Bestyrelsens forslag og planter for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af suppleanter.
11. Eventuelt.

 

§ 11. Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst ét medlem forlanger skriftlig afstemning. Forslag vedtages ved simpelt flertal.

 

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger og kun såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forandringen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§13. Kandidater
Kandidater til bestyrelse, suppleanter og revisorer kan kun opstilles, såfremt de selv har godkendt deres kandidatur.

 

§ 14. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af højst syv medlemmer, valgt for to år ad gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
På generalforsamlingen vælges to revisorer for et år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges suppleanter ved særskilt afstemning for et år ad gangen. En suppleant indgår i resten af perioden for den person, han afløser.

 

§ 15. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved bestyrelsesmøder føres protokol, der underskrives af deltagerne ved mødets afslutning. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden repræsentere foreningen udadtil, men mindre andet er aftalt, og leder bestyrelsesmøder.

 

§ 16. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori andre end bestyrelsesmedlemmer har sæde.

 

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det skriftligt med motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af meddelelse med angivelse af dagsordenens punkter til samtlige medlemmer.

 

§ 18. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun effektueres efter en afstemning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.

 

§19.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Naturfredningsforening.

 


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Horsens d. 25. november 1991 med ændringer i §2 og §4 vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2015.